200 میلیون بورسیه طرح مستقیم تا رویا رانندگان اسنپ

پیشنهاد تخفیف دار

طرح مستقیم تا رویا اسنپ به رانندگان بورسیه ویژه میدهد فرصت مناسب برای افرادی که دارای استعداد خاص هستند به طور مثال در رشته های هنری، ورزشی، علمی، فرهنگی و.. به نفر اول 200 میلیون کمک هزینه برای رسیدن به هدفش نفرات دوم و سوم معاف از پرداخت کمیسیون اسنپ تا یکسال اعطای بورسیه به منتخب اصلی طی زمان بندی انجام میشود مشاهده شرایط طرح مستقیم تا رویا اسنپ در «لینک خرید»