100 هزار تومان اشتراک رایگان با خرید خط آسیاتل

پیشنهاد تخفیف دار

با خرید خط معمولی آسیاتل به قیمت 100 هزار تومان دریافت هدیه اشتراک سه ماهه به ارزش 100 هزار تومان آسیاتل تحت وب بوده و برای استفاده نیاز به اینترنت دارید امکان دریافت و ارسال فکس از خط آسیاتل خریداری شده تماس نامحدود با سایر خطوط آسیاتل با ترافیک رایگان مشاهده جزئیات در سایت آسیاتک از «لینک خرید»